Privatlivspolitik

Cookies: Der benyttes cookies i forbindelse med lagring af valg af sprog, valuta og ID til indkøbskurven. Dette sker udelukkende for at øge brugervenligheden på websitet, men kan til hver en tid slettes. I Internet Explorer slettes cookies via menuen ”Funktioner”, ”Internetindstillinger”, ”Slet cookies”

Logstatistik: Logstatistik bruges på www.kontorel.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm. På hjemmesiden anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Logstatistik bruges til at personalisering af markedsføringen mod brugeren og skabe øget brugervenlighed.

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med minimum følgende personlige oplysninger: Navn, Adresse, e-mail adresse og telefonnummer.

Personoplysningerne registreres hos Handest EL-teknik med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Oplysningerne transmitteres eller opbevares ikke krypteret, da der ikke registreres personfølsomme oplysninger. Alle ansatte i virksomheden har adgang til de oplysninger, der registreres om dig, men oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne gemmes 5 år af hensyn til bogføringsloven hos Handest EL-teknik, som er dataansvarlig. 

Alle følsomme betalingskort informationer håndteres af Quickpay og transmitteres via SSL kryptering helt fra kort indtastning til bekræftelsen af betalingen. Quickpay er certificeret af både Nets/Teller og E-handelsefonden. 

Som registreret hos Handest EL-teknik har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundeservice på tlf. 98410136

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale:

1. Tilbud og levering
Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og såvel prismæssigt som leveringsmæssigt under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som vi ikke er herre over jf. punkt 9.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Kommer sælger til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil køber modtage skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt tidspunktet hvor levering påregnes at kunne finde sted.

Sælgers ansvar for tab køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering kan aldrig overstige 2 % af det totale ordrebeløb.

Se yderligere omkring levering i bunden af dette dokument.

2. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.
Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimen- sioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Konstruktionsændringer
Sælger forbeholder sig ret til før levering og uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige.

Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en sådan konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke køber til nogen skadeserstatning.

4. Emballage
De i tilbud og aftaler anførte priser er eksklusive moms samt eventuelle statsafgifter, dog inklusive emballage, såfremt intet andet er skriftligt aftalt.

5. Risikoens overgang
Medmindre andet er aftalt, anses leverancen som solgt ab Duelco lager.

Skulle leverancen være skadet som følge af transporten, skal synlige fragtskader anmeldes direkte til fragtføreren ved varemodtagelsen med en anmærkning på fragtbrevet, og er sælger uvedkommende.

6. Betaling
Sælgers betalingsbetingelser er som anført på fakturaen.

Betaler køber ikke til rette tid, er sælger berettiget til at beregne et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned. Leverancen forbliver sælgers ejendom ind til betaling er erlagt fuldt ud. Veksel og gældsbeviser anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted.

7. Afhjælpning af mangler
Sælger påtager sig i en periode på 24 på hinanden følgende måneder, efter levering til førstebruger har fundet sted, uden ugrundet ophold at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. Denne ret gælder for private forbrugere. For produkter solgt til erhvervskunder er en periode på 12 måneder gældende.

Afhjælpning omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden vort skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

Såfremt sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber - medmindre andet er aftalt - bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten - med mindre andet er aftalt - for sælgers regning og risiko.

Mangelfulde dele, som er ombyttet til foranstående, skal stilles til sælgers disposition.

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til køber.

Efter at risikoen for leverancen er gået over til køber, har sælger intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat ovenfor. Sælger fraskriver sig således ansvaret for ethvert indirekte tab, som for eksempel driftstab, manglen måtte have forvoldt køber.

8. Ansvar for leverancens skadevoldelse - produktansvar
Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.

I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de oven for fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer.

9. Ansvarsfrihed - force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, terrorhandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10. Afgørelse af tvistigheder - værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

Fortrydelsesret og returnering

Hvis fortrydelsesretten udnyttes og en eller flere varer returneres, kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som modtaget, dvs. ikke skrammet, defekt eller lign. Du må gerne pakke varen ud og prøve den, så længe du kan returnere den i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Ved elektroniske produkter kan original-emballagen i nogle tilfælde udgøre en væsentlig del af varens værdi (da den ofte er nødvendig for en sikker forsendelse). Det kan derfor betyde, at varen ikke kan anses for at være i væsentlig samme stand og mængde, hvis intakt emballage ikke følger med, og en returnering/refundering kan nægtes. Såfremt vi modtager returnerede varer uden kritisk emballage, men hvor emballagen er skadet eller ikke medsendt trækkes der normalt 20% fra varens pris før kreditering.Det er derfor altid en god ide at at gemme emballagen til du er sikker på, at du vil beholde varen. Produkter som leveres i svejsede blisterpakninger, der ikke kan lukkes op uden at ødelægge emballagen, gælder returretten naturligvis uden fradrag. Ved returnering af software må plomberingen naturligvis ikke have været brudt.

Når du udnytter fortrydelsesretten skal du selv betale for fragten, når du returnerer varen. Vi anbefaler at varen sendes som pakke med Post Danmark, da der således er sporbarhed på forsendelsen og du har bevis for afsendelse.
NB: Returpakker sendt uden omdeling, pr. efterkrav eller lign. vil IKKE blive modtaget/afhentet og kommer derfor retur til afsenderen.

Hvis du har købt en vare via internetbutikken hos os, har du oftest ret til at fortryde købet. Det letteste er at kontakte kundeservice, få en godkendelse og sende varen til os senest 14 dage efter modtagelsen. Du kan returnere varen til os ved at sende eller aflevere varen. Vi anbefaler at du altid får et returnummer igennem vores system, som kan påføres pakken, da dette letter processen og du dermed hurtigere får dine penge igen eller ombyttet varen. Fortrydelsesretten kan ofte også udvides til mere end de 14 dage efter skriftlig aftale.

Fortrydelsesretten kan IKKE bruges ved at nægte modtagelse af de sendte varer. Forsendelser vi modtager retur pga. nægtet modtagelse eller fordi de ikke er afhentet indenfor tidsfristen, vil blive fratrukket omkostninger til returfragt, før en eventuel kreditering kan finde sted. Returbehandling af returnerede forsendelser bliver ikke udført før vi er blevet kontaktet af kunden. 

Fortrydelsesretten gælder kun for privatkunder, som handler via internetbutikken, dvs. som standard ikke for folk der handler i vores fysiske butikker eller for erhvervskunder; med mindre andet skriftligt aftalt forud for købet.

Der er ingen fortrydelsesret på specialprodukter lavet i vores produktion eller andre kundetilpassede varer.

Levering og forsendelse

Lagervarer vil vi altid forsøge at afsende samme dag, men det kan ikke garanteres. Vi afsender en forsendelsesnotifisering når forsendelsen er pakket. Vi kan ikke gøres ansvarlige for forsinkelser der kan opstå ved de forskellige transportører. Vi vil forsøge at være behjælpelige med erstatningsforsendelser på kritiske vareleverancer og forsendelser der er bortkommet. 

 

Følg os på Facebook